Usługi Przewodnickie

Wilanów
Agencja nasza poleca profesjonaln¹ organizacjê wycieczek jedno i wielodniowych po Polsce. Trasy i terminy do uzgodnienia. Polecamy tak¿e profesjonalne przewodnictwo po Warszawie.

Proponowana tematyka wycieczek po Warszawie:
  • Warszawa nasz¹ stolic¹
  • S³awni rodacy zwi¹zani z Warszaw¹
  • Barok i klasycyzm w Warszawie
  • Religie i ich koœcio³y w Warszawie
  • Martyrologia narodu polskiego
  • Nekropolie Warszawy
  • Warszawskie pa³ace
  • Bajki i legendy
  • Powstanie listopadowe
  • Powstanie warszawskie
Zamek królewski

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug.

Pomnik Fryderyka Szopena w £azienkach

Tel/fax. 0(prefix)22 66-51-371

kom. 0 602 895 019

napisz atr@atr.waw.pl